Polityka Prywatności

Polityka prywatności 

1. Definicje 

 1. Administrator – podmioty Axell Group na terenie Polski (Axell Financial Services Sp. Z O.O. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 41; Axell Logistics Sp. z O.O. z siedzibą w Rakoniewicach przy ul. Grodziskiej 50). 
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 5. Strona – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://axell-group.com 
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do kontaktu handlowego, przeprowadzenia rekrutacji a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie przy wykorzystaniu plików cookies. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika. 

3. Ogólne zasady ochrony danych  

 1. Administrator zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i zasad ochrony danych, takich jak RODO, co oznacza, że Państwa dane będą: 
  1. używane zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób. Gromadzone tylko dla prawidłowych celów, które zostały jasno wytłumaczone i nie będą użyte w żaden sposób, który jest niezgodny z tymi celami; 
  2. odpowiednie do celów, o których zostali Państwo poinformowani, i tylko niezbędne do realizacji tych celów; 
  3. dokładne i aktualne; 
  4. przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, o których zostali Państwo poinformowani; 
  5. odpowiednio zabezpieczone. 

4. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na Stronie 

4.1. Korzystanie ze Strony 

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: 
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  2. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”. 
  3. W celach przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowiska pracy dostępne w siedzibach Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym ewentualna zgoda na dalsze przetwarzanie danych w związku z rekrutacją na inne stanowiska pracy w siedzibach Administratora. Zasady przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych zostały opisane w sekcji „REKRUTACJA”. 

4.2. Formularze kontaktowe 

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i wypełnienia okienka „Wiadomość”. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako „Wymagane” jest obowiązkowe w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane: 
  1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit.  b RODO);

5. Marketing 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 
  1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; 
  2. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). 
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 

6. Marketing bezpośredni 

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych. Zasady skorzystania z prawa do wycofania/sprzeciwu zawarte są w punkcie 11. 

7. Portale społecznościowe 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką. 

8. Rekrutacja 

8.1. Rodzaje danych przetwarzanych 

 1. W związku z przekazaną nam przez Państwa aplikacją będziemy zbierać, przechowywać i używać następujące kategorie danych osobowych o Państwu: 
  1. Informacje, które zostały nam przekazane w CV, liście motywacyjnym lub portfolio. 
  2. Informacje, które zostały nam przekazane w naszym formularzu aplikacyjnym, w tym imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, prywatny adres e-mail, historię zatrudnienia* i kwalifikacje* (*jeśli zostały wymienione jako wymagane do zweryfikowania w ogłoszeniu o pracę) . 
 2. Podstawą prawną, na której opieramy się w celu przetwarzania tych danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który odnosi się do przetwarzania niezbędnego do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, a mianowicie do celów rekrutacji. Możemy także gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące szczególne kategorie danych: 
  1. Informacje o stanie niepełnosprawności, abyśmy mogli rozważyć, czy musimy wprowadzić odpowiednie modyfikacje w trakcie procesu rekrutacji, na przykład, czy należy wprowadzić jakiekolwiek udogodnienia podczas testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. 
  2. Nie przewidujemy, żebyśmy przetwarzali informacje o wyrokach skazujących, chyba że stanowisko będzie wymagało takich informacji (zaświadczenie o niekaralności). 
 3. Podstawą prawną, na której polegamy przy przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii, jest art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, który dotyczy naszych zobowiązań w zakresie zatrudnienia i ochrony Państwa podstawowych praw. 

8.2. Źródła przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji? 

 1. Dane osobowe kandydatów są zbierane z następujących źródeł: 
  1. Od Państwa samych poprzez aplikację na platformie eRecruiter, formularz aplikacyjny na naszej Stronie lub kontakt e-mail; 
  2. Od Agencji Rekrutacyjnych współpracującym z Administratorem, do których dostarczyli Państwo dane i które to Agencje przedstawiły Administratorowi Państwo jako kandydata; 
  3. Od osób, które mogą potwierdzić Państwa historię zatrudnienia i zajmowane stanowiska, które Państwo zajmowali; 
  4. Z publicznie dostępnych źródeł takich jak profil na LinkedIn, czy strony podmiotów doradztwa personalnego, którym Państwo jako kandydaci podali swoje dane, aby mogły nam zostać przekazane. 

8.3. Sposób przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji 

 1. Administrator wykorzystuje dane osobowe, które zostały zebrane, aby: 
  1. ocenić Państwa umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje do proponowanego stanowiska; 
  2. sprawdzić podstawowe informacje i referencje, w stosownych przypadkach; 
  3. zarządzać aplikacjami, a w szczególności dokumentować procesy rekrutacji; 
  4. prowadzić komunikację z Państwem o przebiegu procesu rekrutacji; 
  5. zapewnić przestrzeganie wymogów prawnych lub organów nadzoru; 
  6. prowadzić komunikację z kierownikami prowadzącymi procesy zatrudniania i rozmowy kwalifikacyjne; 
  7. skontaktować się z Państwem (po uzyskaniu uprzedniej państwa zgody na dalsze przetwarzanie) w sprawie przyszłych stanowisk pracy. 
 2. Po otrzymaniu Państwa aplikacji, CV, portfolio lub listu motywacyjnego, Administrator zapoznaje się z zawartymi w nich informacjami, aby zdecydować, czy spełniają Państwo podstawowe wymagania, by znaleźć się na liście kandydatów na stanowisko. Jeśli znajdą się Państwo na tej liście, Administrator zadecyduje, czy Państwa aplikacja pozwala Państwu zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli Administrator zdecyduje się zaprosić Państwa na tę rozmowę, wykorzystane zostaną informacje, które zostaną przekazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w celu podjęcia decyzji, czy zaproponowane zostanie Państwu owe stanowisko. Jeśli decyzja nastąpi, Administrator zastrzega sobie prawo na przeprowadzenie weryfikacji przedstawionych referencji przed ostateczną akceptacją. 
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, aby podjąć decyzję o zawarciu z Państwem umowy o pracę lub świadczenia usług. 

8.4. Obowiązek podania danych 

 1. Brak podania danych, o które zostaną Państwo poproszeni, powoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w aplikacji a w efekcie brak osiągniecia celu polegającego na zakwalifikowanie do procesu rekrutacyjnego na konkretne stanowisko. 

9. Pliki cookies oraz podobna technologia 

9.1. Cookies „serwisowe” 

 1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); 
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies), 
  6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

9.2. Cookies „marketingowe” 

 1. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

10. Okres przetwarzania danych osobowych 

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

11. Prawa użytkownika 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

11.1 Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 

11.2 Prawo uzyskania kopii danych 

Na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 

11.3 Prawo do sprostowania

Na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie; 

11.4 Prawo do usunięcia danych  

Na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

11.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 

11.6. Prawo do przenoszenia danych 

Na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu; 

11.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

11.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych 

Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora; 

11.9. Prawo wycofania zgody 

Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 

11.10 Prawo do skargi 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11.11. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: 

 1. drogą e-mailową na adres: rodo.logistics@axell.pl lub rodo.afs@axell.pl  
 2. zawierając przy tym informację: 
  1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); 
  2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.); 
  3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.). 
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 
 4. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 
 5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek. 
 6. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa. Prawo do wniesienia sprzeciwu może być wyłączone w przypadku wykazania przez Administratora, iż istnieją : 
  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  
  2. gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

12. Odbiorcy danych 

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak, prawne oraz innym podmiotom powiązanym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, działającym na zlecenie Administratora. 
 2. Odbiorcami Państwa danych będą również upoważnieni do przetwarzania pracownicy Administratora. 
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

13. Przekazywanie danych poza EOG 

 1. Administrator nie przekazuje zbieranych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

14. Bezpieczeństwo danych osobowych 

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

15. Dane kontaktowe 

 1. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych w podmiotach Axell Group na terenie Polski: 
  1. Axell Financial Sp. z O.O. 
   e-mail: rodo.afs@axell.pl 
   lub telefonicznie: +48 735 206 729 
  2. Axell Logistics Sp. z O.O.
   e-mail: rodo.logistics@axell.pl
   lub telefonicznie: +48 61 443 69 23 

16. Zmiana polityki prywatności 

 1. Administrator zobowiązuje się do weryfikowania na bieżąco Polityki i aktualizowania jej w razie potrzeby. 

 

16-03-2022